Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SaariToursin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Dafna Seela-Huhtamäki, mail@saaritours.fi, 045 123 6660

2. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri.
Yhteistyökumppanirekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Matkojen markkinointia varten kerätään yhdistysten omilta nettisivuilta yhdistysten
itse julkaisemia matkavastaavien, puheenjohtajien tai sihteerien yhteystietoja.
Vanhojen asiakkaiden yhteystiedot sailytetaan Outlookissa uusien matkojen
markkinointia varten.
Outlookin kontaktitiedoissa sailytetaan myos yhteistyokumppaneiden nimet,
sahkopostiosoitteet ja puhelinnumerot.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta etsimällä netistä heidän julkiset
yhteystietonsa (Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
Matkoja varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA
-maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n
tietosuojalain periaatteita.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden tahojen toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle
(mail@saaritours.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Saaritoursin kanssa et ole yksin.